Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publ.

22 stycznia 2024

22 stycznia br. w poniedziałek w Urządzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organu doradczego Marek Woźniak, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 • WRDPP pozytywnie zaopiniowała Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027.
 • WRDPP pozytywnie zaopiniowała zmian do statutów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
 • Dyskutowaliśmy nad zadaniami, które zlecane są lub ogłaszane do wspierania w ramach konkursów ogłaszanych przez Marszałka w obszarze profilaktyki. Wśród wielu ważnych potrzeb poruszyliśmy potrzebę zwiększenia alokacji na działania związane z profilaktyką i na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży oraz zdrowia psychicznego, poprzez konieczność większego wsparcia na tworzenie placówek wsparcia dziennego dla młodzieży w miastach powiatowych, w szczególności b. miastach wojewódzkich przy dworcach PKP i autobusowych - Konin, Kalisz, Piła, Leszno, a w Poznaniu znane miejsca gromadzenia się młodzieży to Centrum Handlowe AVENIDA i CH Posnania. To nie są miejsca na odrabianie lekcji, rozwój pasji, czy na to, aby czas młodzieży był dobrze zagospodarowany. Tworzeniem placówek w tych miejscach są zainteresowane samorządy, a nawet jak są to z uwagi na przepisy są ograniczenia w zakresie udzielania wsparcia (wsparcie można udzielać tylko mieszkańcom samorządu, których dotacja dotyczy), np. M.Poznania nie można udzielać wsparcia mieszkańcom innych powiatów, a z kolei starostwo nie ma tego działania wśród swoich zadań, więc też tutaj nie ma szans na wsparcie. Przedstawiane przeze mnie argumenty wzmocnili dodając kolejne ze swoich doświadczeń - Tomasz Kujaczyński z ZHP oraz Jan Waligóra z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
 • WRDPP przeprowadziła dyskusję na temat zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, m.in.:
  - dodanie do zadań WRDPP współpracę z innymi Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego, w tym udział w pracach Konwentu RDPP poprzez swoich przedstawicieli
  - współpraca z gminnymi oraz powiatowymi radami pożytku w Wielkopolsce
  - wspieranie organizacji pozarządowych oraz inicjowanie działań mających na celu wzmacnianie roli organizacji
  - współpraca z innymi ciałami opiniodawczymi, w tym z Komitetami i radami powoływanymi przez Marszałka, zarząd lub sejmik województwa wielkopolskiego
  - możliwość zapraszania gości na posiedzenia WRDPP
  - zamiast prezydium w formie Przewodniczącego (powoływanego przez Marszałka) i dwóch wiceprzewodniczących) powołanie dwóch współprzewodniczących - jednego przez Marszałka, a drugiego przez NGO.
  Rozwiązanie to budziło wątpliwości członkini Rady, przedstawicielki urzędu. Strona pozarządowa argumentowała, że funkcjonowanie takich ciał ma racjonalne przesłanki współdziałania. Wśród argumentów podawaliśmy przykłady z krajowej RDPP, grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Komitetu Monitorującego Programu FERS, a także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wniosek o zmianę przeszedł głosami NGOs, przy wstrzymujących przedstawicieli Marszałka i przeciwnym przedstawiciela Wojewody.
  Dodatkowo rekomendowaliśmy zmiany w zakresie możliwości zwołania posiedzenia w trybie zdalnym w sprawach organizacyjnych, porządowych lub zaopiniowania ad hoc zmiany statutów szpitali.

  Obecnie rekomendowane zmiany w Regulaminie WRDPP trafią do przepracowania przez UMWW, dalej będziemy procedować na kolejnym posiedzeniu.

  Kolejne posiedzenie WRDPP odbędzie się w lutym (po feriach).

 

Oprac. Iwona Janicka