• IWONA JANICKA - SKUTECZNE RZECZNICTWO

  „Najpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz.”

  – Mahatma Gandhi

 • Skuteczne rzecznictwo

   

  Zajmuję się rzecznictwem (z ang. advocacy), czyli działaniem na rzecz ważnych spraw i tematów podnoszonych przez zaangażowane i zorganizowane społeczeństwo obywatelskie), m.in. poprzez wystąpienia publiczne, konsultacje publiczne oraz rekomendowanie zmian/uwag podczas prac nad przepisami i dokumentami (raportami, wytycznymi, diagnozami, strategiami).

   

  Aktywność taka wymaga spotkań oficjalnych i roboczych z decydentami, współpracy międzysektorowej, tj. współpracy z administracją, partnerami społecznymi (związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców) i biznesem, a przede wszystkim wzmocnienia zaangażowania danej społeczności.

   

  Moja praca od lat polega zatem na udziale w różnych wydarzeniach (konferencjach, kongresach), udziale w posiedzeniach komisji i zespołów parlamentarnych, rad i komisji dialogu obywatelskiego/społecznego w samorządach, w części z nich działam aktywnie jako członkini/zastępczyni. Niestety bywa, że ze względu na sytuację społeczno-polityczną wspólnie z innymi NGOsami trzeba było poznać lepiej niż wcześniej inne "narzędzia i formy wywierania wpływu", które miały oddziaływać na zmianę działań władz (m.in. protesty, strajki, manifesty).z jednej strony, a z drugiej strony miały na celu ochronić, wzmocnić i zingerować społeczmość wokół ważnych tematów i przeciwdziałanie zjawiskom typu SLAPP*, których sama doświadczyłam.

   

  Na zdjęciu po prawej Iwona Janicka (OFOP) przed posiedzeniem połączonych komisji senackich, na których wspólnie z Krzysztofem Mrozkiem z Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przedstawiliśmy uwagi i niezbędne rekomendacje zmian w ustawie "wdrożeniowej", tj. ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (i przy okazji zmiana regulacji, które wprowadzały możliwość wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy). Dbaliśmy o to, aby podczas wydatkowania funduszy nie dochodziło naruszania zasad państwa prawa i praw podstawowych, to wtedy trwała dyskusja nt. tego czy fundusze unijne będą faktyczne poza monitoringiem obywatelskim?

  [więcej - link]

  broken image
  broken image
 • Byłam odpowiedzialna za wzmocnienie udziału zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w procesie kształtowania Polityki Spójności na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy w Polsce, w tym współrealizatorka cyklu wysłuchań KPO, Umowy Partnerstwa oraz programów krajowych organizowanych przez OFOP, Fundację Stocznia we współpracy z Ministerswem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz kilku regionalnych programów w zakresie sprawiedliwej transformacji we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Polską Zieloną Siecią.

  Jestem autorką i współautorką licznych rekomendacji i uwag, które opierała o regulacje unijne, w szczególności tzw. europejski Kodeks Partnerstwa m.in. miała wpływ na ostateczny kształt i sposób wyłaniania NGOs do komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy UE (zwiększenie liczby przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do min. 9 NGOs, w tym przedst. 5 zasad horyzontalnych - tj. monitorowania Karty Praw Podstawowych UE, niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, dostępności i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zrównoważonego rozwoju); zapisów dot. budowania potencjału NGOs z EFS Plus (także w każdym z regionów!); wzmocnienia partnerów z pomocy technicznej; wzmocnienia udziału partnerów w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz zwiększenia liczby regionów, w których będzie działać instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

  broken image

  Jestem ekspertką koalicji Equality Watch zrzeszającej organizacje pozarządowe działające w komitetach monitorujących fundusze UE pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji i Karty Praw Podstawowych, która reagowała na naruszenia KPP przez samorządy podejmujące uchwały antyLGBT oraz resortu edukacji prowadzonego przez P.Czarnka.

   

  Od początku zaangażowałąm się w SOS Edukacja pracując nad policy papers i Szczytem Edukacyjnym 2023 oraz inicjatywę Wolna Szkoła, w tym aktywnie w działania przeciwko tzw. #LexCzarnek.

   

  Związana jestem od początku z inicjatywą Nasz Rzecznik, w szczególności działam w zespole ds. lokalnych.

   

  Ponadto jestem inicjatorką i realizatorką akcji protestacyjnych i strajkowych w obronie praworządności, praw obywatelskich, praw kobiet, wolności mediów, edukacji; współpracuję ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet na rzecz wzmocnienia sytuacji kobiet. Angażowałam się w ochronę drzew na tzw. "puszczykowskiej grobli" we współpracy z lokalnymi NGOs.

  Zaangażowana jestem w działania rad rodziców szkół; prowadziłam liczne działania z zakresu praw rodziców i tworzenia warunków przyjaznych rodzicom z małymi dziećmi w społecznościach lokalnych (akcja kąciki w urzędach, placówkach) i w miejscu pracy.

   

  Wspierając działania uczestników/-czek akcji Masz Głos miałam wpływ na zmianę w lokalnych społecznościach we współpracy z loklanymi decydentami.

  *SLAPP - strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej (ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation) stały się także w Polsce skutecznym narzędziem tłumienia debaty publicznej i zaangażowania obywatelskiego. Wycelowane w niezależnych dziennikarzy, aktywistów/aktywistki oraz przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych. Latem 2022 byłam jedną z osób zaangażowanych w utworzenie w Polsce nieformalnej koalicji antySLAPP, która powstała we wrześniu 2022 r. jako polska grupa robocza zajmująca się problemem działań prawnych typu SLAPP. Celem grupy jest wspieranie osób poszkodowanych SLAPP, działania na rzecz zmiany praktyki i przepisów w Polsce, a także analiza samego zjawiska. Grupę tworzą Sieć Obywatelska Watchdog Polska wspólnie z ARTICLE 19 Europe, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

  Więcej o SLAPP i o grupie - https://siecobywatelska.pl/slapp/ 

   

 • Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Potrzebujesz wsparcia eksperckiego?

  Umów się na spotkanie już dziś!

   

  Rezerwacja terminu i godziny spotkania odbywa się za pomocą aplikacji Zencal. Wybierz preferowany dzień i godzinę spotkania, a link do spotkania (ZOOM, Google Meet) wygeneruje się automatycznie i przyjdzie zwrotnie na Twój adres e-mail.

   

  Umówione spotkanie można dodać do swojego kalendarza Google ;)  

   

  Zdjęcie przedstawiające Iwonę Janicką - uśmiechnięta kobieta w długich włosach

  Wsparcie eksperckie - spotkanie online

  Spotkania są odpłatne.

   

  Wystawiam faktury.

  Po opłaceniu usługi faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli potrzebujesz faktury - wystarczy, że wprowadzisz dane podczas zapisywania się.

   

  Jeśli chcielibyście Państwo, abym usługę wsparcia realizowała nieodpłatnie dla Waszych klientów - chętnie przedstawię ofertę współpracy dla Państwa podmiotu (urzędu, organizacji, firmy).