Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Trwają przygotowania

do lutowego posiedzenia Komitetu Monitorującego FERS

Krótkie relacje z prac roboczych podczas warsztatów i grup

· FunduszeUE,Obywatelski Monitoring Funduszy UE

🔍👁️

Ostatnie dni to seria warsztatów i spotkań grup roboczych przed kolejnym posiedzeniem Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS, które odbędzie się w dn. 28-29 lutego 2024 r.

Podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego 12 stycznia br. w siedzibie KPRM dyskutowaliśmy nt. projektu pt. Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego oraz nad zmianami Programu FERS w zakresie dot. budowania potencjału NGOs. Kolejne posiedzenie odbędzie się 29 stycznia.

16 stycznia odbyła się dyskusja nt. projektem przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

🔹Opracowanie e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty
Nabór: konkurecyjny
Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: sierpień 2024 r.
Planowana alokacja (PLN): 3 150 000,00

W toku dyskusji zgłosiliśmy jako przedstawiciele/-ki w KM sporo uwag i rekomendacji oraz też pytań do tak przedstawionej fiszki projektu, w tym dot. wymogów dla potencjalnych wnioskodawców, zespołu projektowego. Wnioskodawca ma zaplanować przygotowanie 150 e-materiałów edukacyjnych skierowanych do dzieci ze znajomością języka polskiego na poziomie A1 do B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) - materiały będą zatem kierowane nie tylko dla osób, które przybywają do Polski np. z Ukrainy, ale także do dzieci rodzin polskich, które powracają do kraju - ich stopień znajomości języka może się zatem znacząco różnić. Rozważaliśmy obszary nauczania na etapie wczesnoszkolnym szkoły podstawowej.
Istotne w tym naborze będzie też to, iż Wnioskodawca zaplanuje, że opracowane w ramach projektu e-materiały będą zgodne i będą odpowiednio odzwierciedlać wartości, cele i zasady Unii Europejskiej zapisane w Traktatach i Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz cele Europejskiego Obszaru Edukacyjnego (z ang. European Education Area – EEA).
Sama dyskusja przebiegała w bardzo otwartej i spokojnej atmosferze.
Dodatkowe rekomendacje i kierunki zmian wynikające z prac warsztatowych zostaną doprecyzowane i uwzględnione w kształcie tzw. fiszki projektowej, która będzie przekazana na posiedzenie Komitetu Monitorującego.

18 stycznia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło 2 fiszki projektów niekonkurencyjnych do dyskusji na forum warsztatów komitetu monitorującego:

🔹Wsparcie uczelni w ograniczaniu przedwczesnego kończenia nauki przy wykorzystaniu danych z systemu ELA
Nabór: niekonkurecyjny
Wnioskodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Budżet (PLN): 5,7 mln. zł
Celem projektu jest wsparcie polskich uczelni w podejmowaniu działań ograniczających przerywanie studiów przez studentów i studentki, z wykorzystaniem systemu ELA oraz wsparcie uczelni w przygotowaniu warsztatów prowadzonychprzez kadrę akademicką (trenerów i trenerki) ze studentami i studentkami z wykorzystaniem danych z systemu ELA przy planowaniu kariery zawodowej.

🔹Wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w obsłudze cudzoziemców oraz Polaków wyjeżdżających za granicę
Nabór: niekonkurecyjny
Wnioskodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
Budżet (PLN): 84,6 mln. zł
Celem głównym projektu jest podnoszenie konkurencyjności polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na rynku międzynarodowym, poprzez podniesienie kompetencji kadry i potencjału instytucji w zakresie przyjmowania i obsługi cudzoziemców.

24 stycznia prowadziliśmy dyskusję nt. 3 projektów przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia:

🔹Rozwój kompetencji specjalistów ochrony zdrowia z zakresu realizacji badań naukowych
Nabór: niekonkurecyjny
Wnioskodawca: Agencja Badań Medycznych
Budżet (PLN): 2,6 mln. zł
Celem projetu jest poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost kompetencji przedstawicieli zawodów związanych z ochroną zdrowia, w tym kadr organizacyjnych, administracyjnych i zarządzających systemu ochrony zdrowia.
🔹Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej
Nabór: niekonkurecyjny
Wnioskodawca: Główny Inspektorat Sanitarny
Budżet (PLN): 3,5 mln. zł
Celem głównym jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w obszarze działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych 4 474 pracowników i pracowniczek PIS, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu:

  • higieny środowiska (bezpieczeństwa zdrowotnego wody, higieny komunalnej, bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego, higieny pracy, higieny radiacyjnej),
  • urzędowej kontroli bezpieczeństwa żywności (w tym pobierania próbek, kontroli wymagań dla produkcji pierwotnej, higieny i systemu HACCP).

🔹Podniesienie umiejętności pracowników jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) poprzez wdrożenie aplikacji kontrolerskiej
Nabór: niekonkurecyjny
Wnioskodawca: Główny Inspektorat Sanitarny
Budżet (PLN): 2 282 840 zł
Celem głównym projektu jest opracowanie i wprowadzenie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) aplikacji kontrolerskiej, zapewniającej teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników i pracownic PIS do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych w obszarach bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska, epidemiologii oraz nadzoru nad chemikaliami, mających bezpośredni wpływ na stopień zabezpieczenia zdrowia publicznego w Polsce.  

Jednym z kluczowych podnoszonych przeze mnie kwestii była potrzeba doinformowania czy te działania projektowe są spójne z rozwiązaniami zaplanowanymi z KPO, gdzie jest tzw. "linia demarkacyjna" pomiędzy KPO a tym wsparciem zaplanowanym w ramach Programu FERS finansowanym z EFS Plus. Informacje te zostaną doprecyzowane do posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Dziś tj. 25 stycznia odbyła się dyskusja nt. projektami przedstawionymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

🔹Wypracowanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu migracji osób młodych z terenów dotkniętych depopulacją
Nabór: niekonkurecyjny
Wnioskodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Budżet (PLN): 7 mln. zł

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań programowych i legislacyjnych, w tym instrumentów rynku pracy, a także stworzenie systemu zachęt skierowanego do osób młodych, do pozostawania na terenach dotkniętych depopulacją, w tym zwłaszcza obszarach OSI (OSI -Obszary Strategicznej Interwencji obejmujące regiony Polski Wschodniej oraz gminy zagrożone marginalizacja i miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze).
Wypracowanie rozwiązań odbędzie się na podstawie wyników diagnozy przyczyn migracji osób młodych z tych terenów. Wypracowane w projekcie rozwiązania mają stać się podstawą do określenia kierunków działań dla przedstawicieli administracji rządowej do przeprowadzenia zmian systemowych w politykach publicznych na szczeblu centralnym, w celu zmniejszenia skali migracji osób młodych z terenów dotkniętych depopulacją. Planuje się powołanie grupy roboczej.
Niniejsza fiszka cieszyła się sporym zainteresowaniem przedstawicieli/-ek Komitetu Monitorującego. Z uwagi, iż temat dla mnie bardzo ważny, to też prowokacyjnie sobie prowokacyjnie zapytać czy w ogóle będzie realne zrealizowanie wypracowanych rekomendacji. Temat oczywiście istotny i nawet jak mam swoje doświadczenia, obserwacje i wnioski wynikające z prac z młodzieżą to cieszę się, że będzie objęty kompleksowym badaniem. Kluczowe będzie włączenie nie tylko instytucji krajowych, ale także samorządów każdego szczebla. Odpowiedzi na pytania na warsztatach pozwalają sądzić, że to będzie naprawdę dobry projekt.
Dodatkowe rekomendacje i kierunki zmian wynikające z prac warsztatowych zostaną doprecyzowane i uwzględnione w kształcie tzw. fiszki projektowej, która będzie przekazana na posiedzenie Komitetu Monitorującego. Ministerstwo też przedstawi informacje w jaki sposób wyłoniono Uniwersytet Opolski jako partnera, bo co do zasadności merytorycznej nie było uwag.

🔹Wsparcie kadry sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Nabór: konkurecyjny
Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: maj 2024 r.
Planowana alokacja (PLN): 27 580 000 zł
W ramach projektu Wnioskodawcy realizować będą szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji kadr instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie usług opieki i wczesnej edukacji dzieci, metodyki i praktyki pracy z dziećmi, zrozumienia potrzeb dzieci, współpracy z rodzicami oraz dbania o własny dobrostan oraz szkolenia mające na celu przygotowanie nowych kadr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, realizowane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Również w przypadku tej fiszki projektowej zgłosiliśmy szereg pytań, na które odpowiedział zespół Ministerstwa, w tym dot. potrzeby przygotowania diagnozy przez Wnioskodawcę, bo kluczowe jest nie tylko przeszkolenie, ale zagospodarowanie tych przeszkolonych osób na potrzeby żłobków i innych instytycji opieki nad dziećmi do lat 3, czyli w praktyce zatrudnienie w obecnych i/lub nowych miejscach. Ważnym wątkiem była poruszona kwestia przeszkolenia kadry z Ukrainy (zwłaszcza w kontekście utworzonych tymczasowo wielu placówek dla dzieci uchodźczych) i włączenia tej grupy osób do naszego instytucjonalnego systemu opieki.
Dodatkowe rekomendacje i kierunki zmian wynikające z prac warsztatowych zostaną doprecyzowane i uwzględnione w kształcie tzw. fiszki projektowej, która będzie przekazana na posiedzenie Komitetu Monitorującego.

 

Ponadto w styczniu pracowaliśmy także nad naborami dot. projektów:

🔹Podnoszenie kompetencji cyfrowych partnerów społecznych
Nabór: konkurecyjny (dla partnerów społecznych)
Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: maj 2024 r.
Planowana alokacja (PLN): 12 mln. zł

🔹Dostępność szansą na rozwój
Nabór: konkurecyjny (dla firm)
Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: maj 2024 r.
Planowana alokacja (PLN): 80 mln. zł


Styczeń się jeszcze nie skończył - kolejne warsztaty jeszcze przed nami.

W Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego reprezentuję Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Oprac. Iwona Janicka

 

broken image