Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, czyli podsumowanie poprzedniej perspektywy

Iwona Janicka

· Obywatelski Monitoring Funduszy UE,FunduszeUE

Trwa już nowa perspektywa unijna, a równolegle 15 maja w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, który finansowany jest z funduszy europejskich.

broken image

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja nt. sprawozdania za 2022 r. – jednym z kluczowych aspektów, na które zwróciliśmy uwagę była kwestia potrzeby informacji jakie zamówienia w ramach projektów podejmowane są ze środków perspektywy 2014-2022, a jakie z perspektywy 2021-2027, gdyż o ile obecne sprawozdanie za 2022 r. i wskaźniki są w miarę łatwe do zidentyfikowania, to za 2023 rok w sprawozdaniu już będzie trudniej to zobaczyć, bo będziemy korzystać równolegle z dwóch źródeł.

Z ważniejszych danych, które przedstawiono podczas posiedzenia, to wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w ramach krajowej Pomocy Technicznej zostały zrealizowane następujące wskaźniki:

 • Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 71
 • Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014 – 120 573 osób
 • Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych – 8
 • Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów – 241, w tym 30 zrealizowanych w 2022 r.
 • Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów – 762, w tym zrealizowanych 62 w 2022 r.
 • Liczba opracowanych ekspertyz – 546, w tym 215 zrealizowanych w 2022 r.
 • Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju (PIFE) – 48, w tym 16 PIFE zdecydowano się zamknąć w 2022 r.
 • Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych łącznie 2 185 605, w tym 542 677 konsultacji.
 • Liczba uczestników/-czek form szkoleniowych dla beneficjentów łącznie 314 447, w tym 51 290 konsultacji w 2022 r.
 • Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów 1 074
 • Liczba wspartych ZIT – 17
 • Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego to ponad 27,5 mln., w tym ponad 4 mln. w 2022
 • Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej – 5 831, w tym aż 3 600 w 2022 r.
 • Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu to 23.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach każdego z programów krajowych i regionalnych również zostały zrealizowane zakładane planowane wskaźniki z pomocy technicznej, ale dla czytelności tego wpisu już nie zdecydowaliśmy się tego zliczać.

Z roku na rok beneficjenci lepiej oceniają jakość świadczonych usług przez Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, który wzrósł z 73,4% do 99,25%. Jednak z uwagi na mniejszą alokację w perspektywie 2021-2027 aż 16 punktów będzie mniej w porównaniu do perspektywy 2014-2022, a obecne w sporym stopniu PIFE realizują spotkania online lub organizują przejazdy w formie tzw. mobilnego punktu, stąd też te 16 PIFE zamknięto w 2022 roku. Pytając o kadrę – dostaliśmy zapewnienie, że znaczna część osób podjęła pracę w Instytucjach Zarządzających.

Ponadto w minionym roku przeprowadzono też ocenę użyteczności Systemu Informatycznego SL 2014, który służy m.in. rozliczaniu projektów i monitorowaniu postępu rzeczowego, w tym monitorowania uczestników/-czek projektów. Użyteczność SL2014 oceniono na 3,9 (skala 1-5).

Aż 85% respondentów dostrzega wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski!

Wsparcie dla partnerstw ZIT
Ze strony środowiska NGOs wielokrotnie wychodził postulat na forum komitetu monitorującego Pomoc Techniczna o uwzględnienie zasady partnerstwa przy okazji instrumentów terytorialnych, w tym ZIT (stosowne zapisy znalazły się obecnie w art. 29 rozporządzenia ogólnego oraz w Umowie Partnerstwa). Można powiedzieć, że oprócz wyzwań związanych z SL i wsparcia beneficjentów, promocją funduszy i wartości UE, to był taki temat, który wracał na komitety jak bumerang.
Ze swej strony w dyskusji podkreśliliśmy wagę i potrzebę wzmocnienia ZITów, których teraz ma być ponad 100 (!). Kluczowa jest zasadność wsparcia partnerstw ZIT w ramach Centrum Wsparcia Doradczego – bardzo cieszymy się z tego projektu i doceniamy wagę tych działań (to jakby odpowiedź na nasze częste postulaty), jednak kluczowe jest, aby JST, korzystające ze wsparcia zachęcały i zapraszały do korzystania z takiej możliwości również partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, aby faktycznie udawało się to partnerstwo tworzyć na poziomie ZIT, nie tylko w gronie samorządowym.

Nowy System SL2021
W ramach perspektywy 2014-2020 z Programu Pomoc Techniczna finansowane zostało przygotowanie systemu CST na lata 2021-2027, w którym będą się „widzieć” wszystkie systemy – tj. tzw. PEFS, SL2014 i nowy SL2021, pewne dane muszą się zassać z oddzielnych systemów do naboru wniosków m.in. SOWA, MEWA, LSI. Na posiedzeniu komitetu odbyła się dyskusja nt. stanu prac nad nowym SL2021. W związku z zebranymi różnymi uwagami do dotychczas funkcjonującymi systemami ewidentną potrzebą jest organizacja spotkania w tej kwestii dla zainteresowanych, którą spójnie zgłosiliśmy zarówno partnerzy społeczni, jak i organizacje, w szczególności na kanwie naszych postulatów wypracowanych przez środowisko organizacji pozarządowych podczas Obywatelskiego Kongresu KM, który odbył się w kwietniu br.

Oprac. Iwona Janicka

Iwona Janicka - przedstawicielka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020