Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich

Karta Praw Podstawowych UE jako warunek korzystania z funduszy europejskich

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników/-czek związanej z zagadnieniami dotyczącymi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w projektach współfinansowanych z funduszy.
Beneficjenci realizujący projekty finansowane z funduszy europejskich zobowiązani są do poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE.

Szkolenie rekomendowane potencjalnym wnioskodawcom, przedstawicielom/-kom podmiotów już realizujących projekty, ale także członkiniom/członkom Komisji Oceny Projektów, komitetów monitorujących oraz osobom zainteresowanym czuwaniem nad prawidłowością realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.
Więcej Szczegółów

Zagadnienia omawiane podczas zajęć, m.in.:

  • Terminy „prawa człowieka” i „prawa podstawowe”. 
  • Wskazanie wartości i praw podstawowych zawartych w deklaracjach, konwencjach, traktatach UE. 
  • Warunek podstawowy korzystania z funduszy UE a zasada horyzontalna.
  • Strategia wzmacniania KPP 
  • Wytyczne Komisji Europejskiej dot. zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych UE przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
  • Analiza treści KPP UE, w tym omówienie każdego z praw wymienionych w dokumencie: godności, wolności, równości, solidarności, prawa obywatelskiego, wymiar sprawiedliwości
  • Wytyczne dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie Karty Praw Podstawowych UE (KPP) 
  • Praktyczne możliwości zastosowania KPP w odniesieniu do różnych typów projektów realizowanych w ramach wybranego programu, dobre i złe praktyki.