Iwona Janicka. Opinie - nie tylko moim zdaniem

Grupa ds. partycypacji społecznej przy Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego

· NGOs

Dziękuję Pani Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszce Buczyńskiej za zaufanie i powołanie do grupy eksperckiej ds. partycypacji społecznej.

broken image

W tym gronie znaleźli się doświadczeni eksperci/ekspertki - pracownicy administracji publicznej zajmujący się tematami partycypacji społecznej, samorządowcy, także z jednostek pomocniczych, przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego, badacze i badaczki III Sektora, aktywiści i aktywistki ruchów miejskich, przedstawiciele i przedstawicielki rad działalności pożytku publicznego na różnych szczeblach.

Celem grupy jest wypracowanie warunków do rozwoju nowoczesnych form partycypacji społecznej takich jak budżety obywatelskie, panele obywatelskie, działania ruchów miejskich, narzędzia partycypacyjne itp.

Swoje zgłoszenie wysyłałam pełna nadziei na wypracowanie dobrych rozwiązań, ale też i obaw - pracowałam już w niejednym zespole i grupie pro bono, których efektów i zaangażowania obywatelskiego nie potrafiono docenić, jak będzie w tym gronie czas pokaże, ale wierzę, że w tym gronie na pewno nie będzie to czas zmarnowany 💪

Kluczowe tematy, które będę miała na uwadze:

  • Narzędzia i formy partycypacji obywatelskiej na szczeblu lokalnym, w tym udział obywateli/-ek w kształtowaniu polityk publicznych (konsultacje społeczne, inicjatywy uchwałodawcze, petycje, itp.)
  • Budowanie potencjału NGOs w zakresie kształtowania polityk publicznych i zaangażowania na rzecz dialogu obywatelskiego, w szczególności ze środków EFS Plus na szczeblu krajowym z Programu FERS oraz w ramach programów regionalnych
  • Wzmocnienie pluralizmu, w szczególności w związku z koniecznością wypełnienia przesłanki zapisów art. 2 Traktatu o UE oraz art. 11 Karty Praw Podstawowych UE tj. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych.
    Wzmocnienie udziału NGOs w tym zakresie jest kluczowe na bazie zapisów unijnej Strategii Wzmacniania Karty Praw Podst. UE, tj. Prawa podstawowe mogą być skuteczne w życiu obywateli wyłącznie w społeczeństwie, w którym niezależne sądy gwarantują możliwość ich dochodzenia i w którym zapewnia się warunki do prowadzenia otwartej i merytorycznej debaty demokratycznej z udziałem niezależnych mediów i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.